Uppfödning

Vad är avel och uppfödning

Uppfödning/uppfödare
Vad är en uppfödning och vem är en uppfödare? Ja, rent krasst i lagens mening så är det alla som föder upp kattungar, oavsett om din katt smiter ut och parar sig, eller om det är den nogsamt planlagda parningen mellan två raskatter.

Skillnaden mellan en raskatt och en huskatt är att raskatten är stambokförd och registrerad i ett godkänt förbund, t. ex SVERAK. Utan detta är katten att betrakta som en huskatt oavsett hur den ser ut eller vilka föräldrar den har.

Uppfödare och ansvaret som medföljer gäller oavsett om man tar en kull eller många. Det gäller att vara väl förberedd och utbildad.

Vad säger lagen
All avel och uppfödning ska ske i överensstämmelse med djurskyddslagen och djurskyddsförordningen.
Alla kattägare ska även känna till Jordbruksverkets föreskrifter om skötsel och tillsyn av katt.

Djurskyddslagen
Alla kattägare måste följa de lagar som gäller för djurhållning generellt. Andra paragrafen i djurskyddslagen lyder: ”Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.”

Utöver djurskyddslagen finns

Djurskyddsförordningen
Den slår bl.a fast att ”Avel med sådan inriktning att den kan medföra lidande för djuren är förbjuden.” Den hänvisar även till Jordbruksverkets föreskrifter.

Jordbruksverkets föreskrifter
Det är den statliga myndigheten Jordbruksverket som utarbetar mer detaljerade regler och ser till att djurskyddslagen efterlevs. Jordbruksverkets föreskrifter anger vad som gäller för avel och för hållande av katt.

Det är exempelvis inte tillåtet att använda en katt i avel om den mår dåligt av det och om det finns risk för att avkomman ärver sjukdomar eller funktionsnedsättningar.

SVERAK-uppfödare
Som SVERAK-uppfödare åtar man sig inte bara att följa reglerna ovan, utan även ett avelsmässigt ansvar gentemot rasen.Man får självfallet inte avla på katter vars avkomma ej tillåter registrering i stamboken, dvs huskatter.

Det krävs inte bara kunskaper i kattens skötsel, utan även genetik och ärftlighetslära, sjukdomar, rasstandard, avel, ansvar mot kattungeköparen samt kunskap om FIFes och SVERAKs stadgar och regler.

Regler för uppfödning och stambokföring, dessa är översatta från världsförbundet FIFes ”Breeding and Registration Rules”.

De reglerar bland annat tillvägagångssätt och krav för registrering av kull, avelsgodkännande, hon- och hankattägarens ansvar, omvårdnad, levnadsmiljö och överlåtelse av katt.

Diplomering
Att vara SVERAK-diplomerad uppfödare är att betrakta som en kvalitetssäkring både för uppfödaren och för dig som ska köpa en katt. Diplomeringen innebär att uppfödaren åtar sig att vara uppdaterad med, ta del av och följa nya beslut, regler och författningar samt att aktivt agera för katten som sällskapsdjur och för god djurhållning.

Här kan du hitta en lista med SVERAK-diplomerade uppfödare

Slutligen
Att vara SVERAK uppfödare handlar inte om att reproducera katter. Målsättningen är att föda fram rastypiska, friska och sunda katter, fria från defekter och med god mentalitet. Detta gäller både hankattsägare som honkattsägare som använder sin katt i avel.