brown tabby kitten on bed

Om Nerikes Kattklubb (NERK)

Nerikes Kattklubb är ansluten till SVERAK och är en klubb för kattälskare och vänner och har som mål att höja kattens status i samhället. Det är inte nödvändigt att vara raskattägare för att vara medlem, såväl huskattägare som kattlösa är alla hjärtligt välkomna i vår gemenskap!

Nerikes Kattklubb har ca 500 medlemmar vilket gör oss till en av Sveriges största kattklubbar. Vi har utsetts till årets SVERAK-klubb tre gånger: 2000, 2012 och senast var 2020 (med KLISA).

Vi bryr oss om våra medlemmar

Oavsett storlek på vår klubb har vi medlemmen och katten i fokus. Nerikes Kattklubb arbetar aktivt med att ge våra medlemmar kunskap och stöd i sitt kattägande/katthållning oavsett om du är kattägare eller uppfödare. Det gör vi genom att anordna aktiviteter och föreläsningar om att aktivera/berika sin katt, pälsvård till vardags som till utställning. Ja allt som kan hjälpa dig att ta hand om din katt på bästa sätt. Vi har också föreläsningar om genetik, näringslära m.m. Alla medlemmar är välkomna att kontakta oss i klubben när det uppstår frågor eller att du behöver hjälp med något.

Klubben arrangerar även utställningar, både Sveriges största internationella utställning med ca 700–800 katter per dag men också klubbmästerskap och propagandautställningar. Efter varje stor internationell utställning försöker vi ha en mycket uppskattad ”tack för hjälpen”-fest för de medlemmar som arbetat före, under och efter utställningen.

Kattögat

NERK har, som en av få klubbar i landet, en medlemstidning: Kattögat. Den utkommer med fyra nummer per år.

Klubbens syften

 • Arbeta för att öka kattens status i samhället
 • Motverka djurplågeri och missförhållanden inom katthållning
 • Propagera för kastrering av katter som ej används i avel
 • Arbeta för ID-märkning av samtliga katter
 • Öka kunskapen hos allmänheten om katten som sällskapsdjur
 • Utöva framåtsträvande utställningsverksamhet
 • Främja och tillvarata medlemmarnas intressen och kunskap
 • Utbilda och främja ökad kunskap inom uppfödning och avel

Nerikes kattklubbs stadgar

Ladda ned föreningsstadgarna

Stadgarna som fritext

Nerikes Kattklubbs stadgar

Antagna vid ordinarie årsmöte 2005-02-26
samt extra årsmöte 2005-09-12
att gälla från 2005-09-12

1. Benämning, tillhörighet och syfte

§ 1.1 Klubben är en ideell förening och dess namn är Nerikes Kattklubb, förkortas Nerk

§ 1.2 Klubben har sitt säte i Örebro.

§ 1.3 Klubben är ansluten till Sveriges Kattklubbars Riksförbund (SVERAK) och därigenom även till Fédération Internationale Féline (FIFe) och är skyldig att följa gällande stadgar och regler.

§ 1.4 Klubbens syfte är att:

 • samla kattägare och intresserade som arbetar för att öka kattens status i samhället.
 • aktivt motverka missförhållanden inom katthållning samt djurplågeri.
 • propagera för kastrering av katter som ej används i avel.
 • arbeta för ID-märkning av samtliga katter.
 • öka kunskapen hos allmänheten om katten som sällskapsdjur.
 • representera svensk kattsport genom framåtsträvande utställningsverksamhet.
 • främja och tillvarata medlemmarnas intressen och kunskap på bästa möjliga sätt.
 • stimulera utbildning och medverka till ökad kunskap inom uppfödning och avel.

2. Organisation

§ 2.1 Klubbens instanser är

 • Årsmöte
 • Styrelse
 • Revisorer
 • Övriga valda funktionärer
 • Valberedning

§ 2.2 Klubbens verksamhetsår (räkenskapsår) löper från 1:e januari till 31:e december

3. Medlemskap

§ 3.1 Medlemskapet är öppet för de personer som följer klubbens, SVERAKs och FIFes stadgar och regler, samt betalar fastställd medlemsavgift.

Medlemskap kan förvägras av styrelsen då en person på saklig grund anses kunna skada klubbens intressen och verksamhet. Avslag på medlemsansökan ska motiveras och meddelas skriftligt till sökanden.

§ 3.2 Medlemskap kan erhållas som huvud-, familjemedlem eller klubbsupporter. 

Med familjemedlem menas person som tillhör samma hushåll som huvudmedlem.

Huvudmedlemskap innebär:

 • Rösträtt vid Nerikes kattklubbs årsmöte
 • Kan föreslås och väljas till styrelsepost
 • Rätt att deltaga vid klubbens möten
 • Rätt att bedriva avels- och utställningsverksamhet via klubben
 • Erhållande av klubbtidning

Familjemedlemskap innebär:

 • Rösträtt vid Nerikes kattklubbs årsmöte
 • Kan föreslås och väljas till styrelsepost
 • Rätt att deltaga vid klubbens möten
 • Rätt att bedriva avels- och utställningsverksamhet via klubben

Klubbsupporter innebär:

 • Klubbsupporter är till för dig som vill stödja vår klubb genom ett begränsat medlemskap. Du får vår klubbtidning, rätt att deltaga på klubbens möten och aktiviteter.
 • Vill du bedriva avels- och utställningsverksamhet, få rösträtt eller bli valbar till styrelsepost krävs ett huvud- eller familjemedlemskap. Även öppet för de som har ett huvudmedlemskap i en annan SVERAK-ansluten klubb.

Hedersmedlem:

 • Titeln hedersmedlem kan på förslag av styrelsen utdelas till medlem eller annan person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt främjat klubben. Hedersmedlem utses av årsmötet och titeln är livslång. Hedersmedlem betraktas som huvudmedlem såvida inte hedersmedlemmen önskar annat. Förslag på hedersmedlem skall inkomma skriftligt till styrelsen senast 1 januari det år som årsmötet hålls.

§ 3.3 Medlemsavgiften, vars storlek bestäms av årsmötet, betalas vid inträdet i klubben och därefter årligen före januari månads utgång för löpande medlemskap.

§ 3.4 Medlemskap upphör automatiskt om medlemsavgift ej kommit klubben tillhanda senast 31 januari innevarande år eller efter uppmaning.

Önskas utträde under inbetald medlemsperiod skall klubbens kassör meddelas skriftligt. Inbetald medlemsavgift anses förverkad.

§ 3.5 Medlem är skyldig att följa klubbens, SVERAKs och FIFes stadgar och regler.

Klubbmedlem kan avstängas om denne bryter mot klubbens, SVERAKs eller FIFes stadgar och regler eller handlar på ett sätt som skadar eller motverkar klubbens, SVERAKs eller FIFes mål och verksamhet. Alla nya medlemmar erhåller klubbens gällande stadgar. SVERAKs och FIFes stadgar och regler kan beställas via klubben.

§ 3.6 Medlem som får kännedom om brott mot klubbens, SVERAKs eller FIFes stadgar eller regler är skyldig att anmäla detta.

§ 3.7 Medlem har anmälningsplikt till styrelsen vid förekomst av smittsamma sjukdomar hos medlemmens katter. 

Under behandling av katteriet ska medlemmen avstå från all utställning och avel.

§ 3.8 Uteslutning ur klubben kan ske av medlem som bryter mot klubbens stadgar, motarbetar dess syften eller som handlar på annat sätt som kan skada verksamheten. Uteslutning kan även ske om medlem ej fullgjort sina ekonomiska skyldigheter mot klubben.

Beslut om uteslutning av medlem får inte ske förrän medlemmen i fråga beretts tillfälle att inom viss tid, föreskriven av styrelsen, dock minst 14 dagar, avge yttrande i ärendet. Styrelsen skall till vederbörande skriftligen meddela beslutet samt ange orsaken till detta genom rekommenderat brev med mottagningsbevis.

Medlem som uteslutits äger rätt att överklaga beslutet under förutsättning att denne inom 14 dagar efter det att beslutet mottagits, till styrelsen inlämnar skriftligt besvär över detta. Överklagandet av uteslutning skall behandlas på nästkommande årsmöte och ärendet måste ingå i kallelsen.

Överklagande medlem skall kallas till detta årsmöte senast 14 dagar före mötet genom rekommenderat brev med mottagningsbevis. Medlemmen är utesluten tills dess annat beslut är taget.

§ 3.9 Medlem som utträtt eller uteslutits ur klubben äger ingen rätt till klubbens tillgångar och kan inte återfå erlagda avgifter. Detsamma gäller medlem under den period denne är avstängd.

4. Årsmöte

§ 4.1 Klubbens årsmöte 

är högsta beslutande instans och ska protokollföras. Protokollet skall distribueras till samtliga huvudmedlemmar. Ordinarie årsmöte ska hållas före februari månads utgång.

§ 4.2 Motioner och andra ärenden 

som ska behandlas på årsmötet skickas skriftligen till klubbens sekreterare senast 1 november året innan aktuellt årsmöte.

§ 4.3 Kallelse till ordinarie årsmöte 

ska vara medlemmarna tillhanda minst 14 dagar innan mötet. I kallelsen ingår tid och plats för mötet samt förslag till dagordning.

§ 4.4 Vid årsmöte förekommer följande ärenden:

 1. Mötets öppnande
 2. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 3. Fastställande av dagordning
 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 5. Val av två justeringsmän, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet
 6. Val av två rösträknare för mötet
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning för verksamhetsåret
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
 11. Fastställande av medlemsavgifter
 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
 13. Ärenden väckta till årsmötet
 14. Beslut om arvoden
 15. Motioner
 16. Val av:
  • a. Ordförande för två år (vid jämna årtal)
  • b. Sekreterare för två år (vid udda årtal)
  • c. Kassör för två år (vid udda årtal)
  • d. Två till tre styrelseledamöter för två år (vid jämna årtal)
  • e. Två till tre styrelseledamöter för två år (vid udda årtal)
  • f. Två till Tre suppleanter för ett år
  • g. En revisor för två år (vid jämna årtal)
  • h. En revisor för två år (vid udda årtal)
  • i. En revisorsuppleant för ett år
  • j. Tre personer till valberedningen för ett år, varav en skall utses till sammankallande
 17. Övrigt, ej beslutsförda frågor
 18. Årets KattMötets avslutande

§ 4.5 Rösträtt tillkommer de på årsmötet närvarande medlemmar som lägst fyller 16 år under året och som erlagt fastställd medlemsavgift för innevarande år eller varit medlem under föregående verksamhetsår.

§ 4.6 Alla beslut fattas med enkel majoritet, med undantag av stadgeändringar (§ 8.1) och klubbens upplösande (§ 9.1).

 • Relativ majoritet används vid personval, dvs. den som får flest röster blir vald.
 • Absolut majoritet används vid övriga ärenden, dvs. mer än hälften av rösterna ska falla på ett av valen.Vid lika röstetal avgör mötesordföranden, om han/hon är röstberättigad, annars avgörs frågan med lottdragning. Ärenden avgörs genom öppen omröstning om ej sluten votering begärs.
  Den som är jävig i en fråga ska inte rösta i just den frågan. En jävig person är den som kan antas ha egna intressen att bevaka, vilka är i konflikt med klubbens intressen. Den får däremot vara med i behandlingen av ärendet och kan då framlägga sina synpunkter. Personval sker med sluten omröstning.

§ 4.7 Extra årsmöte kan utlysas då styrelsen eller revisorerna finner det nödvändigt. Det ska även ske då minst en fjärdedel av klubbens medlemmar med angivande av skäl gör skriftlig framställan till styrelsen.

Det åligger styrelsen att inom 30 dagar efter framställan kalla till extra årsmöte. Kallelse till extra årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda minst 14 dagar innan mötet. Det ska klart framgå tid och plats för mötet. I kallelsen ingår förslag till dagordning och ärenden för behandling. Enbart de ärenden som föranleder mötet och som finns med i kallelsen ska behandlas. För övrigt gäller samma regler som för ordinarie årsmöte.

5. Styrelse

§ 5.1 Styrelsen väljs av medlemmarna på årsmötet.

Mellan årsmötena handhar styrelsen klubbens angelägenheter och förvaltning i överensstämmelse med klubbens, SVERAKs och FIFes stadgar och regler.

§ 5.2 Styrelsen består av 7-9 ledamöter och 2-3 suppleanter.

Ledamöterna väljs på 2 år och suppleanterna på 1 år.
Årsmötet väljer ordförande, kassör och sekreterare. Ordförande och kassör väljs med växelvis val. Styrelsen konstituerar sig vid första sammanträdet efter årsmötet, helst redan samma dag.

§ 5.3 Styrelsens uppgift är att

 • Verkställa av årsmötet fattade beslut.
 • Verka för klubbens framåtskridande och tillvarata dess intressen.
 • Ansvara och förvalta klubbens medel och angelägenheter.
 • Föra register över klubbens medlemmar, samt utse ombud för personuppgiftslagen, PUL.
 • Upprätta verksamhetsberättelse och resultat- och balansräkning till årsmötet.
 • Verkställa övriga åligganden enligt dessa stadgar.
 • Utse delegater till SVERAKs årsmöte.Styrelsen är gemensamt ansvarig för sin förvaltning.

Ansvarig utgivare för klubbens tidning är styrelsen gemensamt.
Styrelsen sammanträder på kallelse från ordförande eller då minst hälften av styrelsemedlemmarna så begär.

Ärenden och frågor av känslig art skall där skäl finns behandlas med sekretess.
Protokoll ska föras och justeras.

§ 5.4 Ordföranden representerar klubben och är ordförande vid klubb- och styrelsemöten.

Ordförande äger rätt att utan särskild fullmakt föra klubbens talan utåt. Vid ordförandes frånvaro träder vice ordförande in. Ordförande tecknar ensam firma. Vid ekonomiska transaktioner med post och bank tecknar ordförande och kassör var för sig.

§ 5.5 Sekreteraren sköter klubbens korrespondens och skickar på ordförandens uppdrag kallelser till möte samt för protokoll vid dessa.

§ 5.6 Kassören ansvarar för och handhar klubbens ekonomi, administrerar medlemsregister, svarar för bokföring över klubbens ekonomiska verksamhet, upprättar årligen balans- och resultaträkningen samt utarbetar underlag för budget.

Kassören lämnar löpande rapporter till styrelsen.

§ 5.7 Övriga arbetsuppgifter fördelas gemensamt inom styrelsen eller till av styrelsen utsedd person.

6. Revisorer

§ 6.1 Två revisorer väljs av årsmötet för att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper.

Revisorerna har rätt att när som helst under verksamhetsåret ta del av räkenskaper och protokoll. Revisorerna skall få information om kommande styrelsemöten, samt ha rätt att närvara på dessa. Revisorerna ska till årsmötet avge en berättelse över det gångna året samt tillstyrka eller avstyrka ansvarsfrihet.

7. Valberedning

§ 7.1 Valberedningen består av tre ledamöter som väljs av årsmötet.

Valberedningens uppgift är att grundligt undersöka, tillfråga och föreslå lämpliga personer till olika poster i klubben.

9. Klubbens upplösning

§ 9.1 För upplösning av klubben krävs beslut på två av varandra följande årsmöten varav minst det ena ska vara ordinarie årsmöte. Beslut om nedläggning ska för att anses giltigt fattas med två tredjedelars majoritet på båda dessa årsmöten.

Mellan dessa möten skall minst 30 dagar ha förflutit och protokoll från det första hållna mötet skall före nästkommande möte ha justerats och utsänts till medlemmarna. I kallelsen till sådant möte ska klart anges att fråga om klubbens upplösning ska behandlas.

Vid händelse av klubbens upplösning ska klubbens hela ekonomiska behållning med handlingar och tillhörigheter användas till ändamål som överensstämmer med klubbens syften. Beslut om detta ska fattas vid sista mötet.

Vad är stadgar för något?

”Stadgar kan beskrivas som föreningens regler. I stadgarna ska det framgå vad föreningen heter, vilket ändamål föreningen har och var föreningen har sitt säte. Enligt praxis är årsmötet det högst beslutande organet i en ideell förening. Det är endast årsmötet som kan välja att anta och förändra stadgarna.” Källa: Förening.se, 2023-01-23.

Vanliga frågor (FAQ) om medlemskap

Vilka medlemsförmåner har jag som medlem i NERK?

Genom att vara medlem i Nerikes Kattklubb ges du rabatter hos;

Logga in på Dina medlemsförmåner för att ta del av rabattkoder och erbjudanden. Koden får du av klubbens medlemskontakt och/eller i välkomstmeddelandet du fick när du blev medlem.

Jag har bytt adress, hur adressändrar jag så mina kontaktuppgifter stämmer?

Genom Mina Katter, minakatter.sverak.se, kan du som har Bank-ID själv göra adressändring. Behöver du hjälp kontaktar du klubbens medlemskontakt.

Inne i Mina Katter klickar du först på Min sida och sedan Ändra uppgifter. Sedan är det bara att ändra dina uppgifter och sedan klickar du på Spara ändringar.

Hur hittar jag mitt medlemsnummer?

När du loggar in i Mina Katter, minakatter.sverak.se, finns medlemsnumret under rubriken Personinformation. Medlemsnumret hittar du även på baksidan av förbundstidningen Våra Katter, invid adressen.

Behöver du hjälp kontaktar du klubbens medlemskontakt.

När är sista datum för att skicka in motioner till årsmötet?

Motioner ska vara NERKs sekreterare tillhanda senast 1 november för NERKs årsmöte och senast 1 december till SVERAKs årsmöte. 

När ska årsmötet hållas och när kommer kallelsen?

Årsmötet ska hållas innan februari månads utgång, i enlighet med klubbens stadgar.

Årsmöteshandlingarna kommer att skickas via e-post till medlemmarna tillsammans med kallelsen senast 14 dagar innan årsmötet.